Select your language

Paweł Kałduński, Łukasz Bohdal, Jarosław Chodór, Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk
Koszalin University of Technology

Streszczenie
Głównym celem tej publikacji jest przedstawienie możliwości zastosowania obliczeń numerycznych do wyznaczania siły i całkowitej pracy tłoczenia. Minimalizacja nakładu energetycznego jest ważnym elementem w nowoczesnej produkcji masowej, dlatego szybkie wyznaczenie całkowitej pracy pozwala optymalizować proces produkcyjny i zmniejszyć jego szkodliwy wpływ na środowisko. W pracy zestawiono wyniki numeryczne z eksperymentalnymi w celu ich weryfikacji. Potwierdzono, że na poziomie istotności α = 0,05 wyniki symulacyjne są zgodne z eksperymentalnymi. Określono, że na całkowitą pracę tłoczenia ma wpływ profil matrycy i warunki tarcia w obszarze kontaktu narzędzi.

Słowa kluczowe
wytłaczanie, nakład energetyczny, Ansys/Ls-Dyna 

Determination of Energy Expenditure in the Drawing Process in the Aspect of Environment Protection

Key words
deep drawing, energy expenditure, Ansys/Ls-Dyna 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)